HAPPY MATH จัดอบรมศูนย์เปิดใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

คุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด ได้อบรมศูนย์เปิดใหม่ ครั้งที่ 2/58 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศูนย์ ด้วยระบบคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งทักษะด้านการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เนื่องจากวิธีการเรียนของ HAPPYMATH ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการพัฒนาผู้เรียนตามรายบุคคลอย่างเหมาะสมอย่างแท้จริงเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนของแต่ละบุคคล ณ ศูนย์ฝึกอบรม รังสิต

ข่าวอื่นๆ

โครงการสอน HAPPY MATH ในโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม จังหวัดสตูล

อ่านต่อ>>

งานมอบรางวัล “The Best of Franchise” SMEs สร้างอาชีพ Awards ประจำปี 2558

อ่านต่อ>>

พิธีมอบรางวัลงานเถ้าแก่ใหม่ EXPO 2015

อ่านต่อ>>