Test รู้จักแฮ็พพิแมธ

อาจารย์ชนินทร์ ปรีชพันธุ์ จากวิศวกรสู่นักการศึกษา ผู้ริเริ่มและพัฒนาระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในประเทศมากว่า 20 ปี

อาจารย์ชนินทร์ได้คิดค้นและพัฒนาระบบ “แฮ็พพิแมธ” เพื่อให้เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการพัฒนานักเรียนตามระบบการศึกษาของไทย โดยมีแนวคิดว่าถ้าเด็กทุกคนมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เขาจะรักการเรียน คิดเป็น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต