Test ระบบการเรียนสามารถที่แท้จริงของนักเรียนเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สอนครอบคลุมตั้งแต่ระดับ

อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะเน้นเริ่มต้นเรียนตั้งแต่การปูพื้นฐานตามระดับความ

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะการคำนวณ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พิชิตข้อสอบและเสริมเชาว์ปัญญา                                                                                       

เป็นระบบการเรียนเฉพาะตัวที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับเนื้อหาในการเรียนที่เหมาะสม
กับความสามารถของตนเอง


เนื้อหาและวิธีการสอนได้รับการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะกับสภาพของ
นักเรียนไทยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการริเริ่มระบบการเรียนเฉพาะตัวในประเทศไทย
มากกว่า 20 ปี


บทเรียนได้ออกแบบอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
ระดับมัธยม


สอนด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนทำความเข้าใจฝึกฝนการคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เพื่อปลูกฝังนิสัยการคิดและการพึ่งพาตนเอง


เนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมทั้งการคิดคำนวณและแก้โจทย์ปัญหา


เป้าหมายการเรียนอยู่ที่การมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ เหนือระดับชั้นเรียนเพื่อการเรียน
เนื้อหาในโรงเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ

     

ข่าวอื่นๆ

โครงการสอน HAPPY MATH ในโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม จังหวัดสตูล

อ่านต่อ>>

งานมอบรางวัล “The Best of Franchise” SMEs สร้างอาชีพ Awards ประจำปี 2558

อ่านต่อ>>

พิธีมอบรางวัลงานเถ้าแก่ใหม่ EXPO 2015

อ่านต่อ>>

HAPPY MATH จัดอบรมศูนย์เปิดใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

อ่านต่อ>>